RODO

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe PROGRES Jagóra i Nordyński spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 40. Administrator przetwarza również za zgodą rodziców dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

– w związku z wykonaniem umowy świadczenia usług: szkoleniowych, w tym zagranicznych wyjazdów szkoleniowo-pobytowych do krajów UE, rekreacyjnych dla dzieci /półkolonii/, szkoleń z zakresu IT, tłumaczeń,  lub zleceniem przygotowania oferty na świadczenie takich usług   – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO.

– związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego czyli kontaktowaniem się aby przekazać aktualne informacje o ofertach świadczonych usług przez spółkę co należy uznać za prawnie uzasadniony interes administratora – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

– związanych z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy z zawartej ze spółką w oparciu o prawnie uzasadniony interes spółki  polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi – na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować telefonicznie pod numerem   oraz e-mailem na adres rodo@progres.edu.pl

  1. Zebrane dane będą udostępnianie: do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usług IT, w tym dostawcy platformy LangLion, podmiotowi administrującemu Bazą Usług Rozwojowych, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, w tym zagranicznych wyjazdów szkoleniowo-pobytowych w krajach UE, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe w zakresie IT, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczenia uczestników półkolonii, podmiotom świadczącym usługi rekreacyjne dla uczestników półkolonii, Kuratorium Oświaty w Łodzi, innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
  1. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:

– do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,

– do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,

– do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail (rodo@progres.edu.pl), listem zwykłym na adres siedziby spółki wskazany wyżej.

  1. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy/przygotowania oferty, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.